Thử một trong hai cách sau để khôi phục mật khẩu. Một thư điện sẽ được gửi đến bạn, cùng với những hướng dẫn về cách lập lại mật khẩu mới trong vòng 5 phút. Nếu bạn vẫn không khôi phục được mật khẩu hãy liên hệ Thầy Tuấn_Email: anhtuannguyenho@gmail.com
Cách 1
Cách 2