Thi Tiếng Anh

Cách đăng nhập khi dự thi KTHP, CĐR

Sinh viên đăng nhập bằng mã số sinh viên, mật khẩu là 123